กรณีศึกษาการจำลองระบบการขนส่งภายในโรงงานด้วยรถ AGV (Case Study: Simulation of Intra-factory Transport System with AGVs)

164 Views  | 

AGV Webinar by Dentsu Soken Thailand

  ลงทะเบียนเลย: https://bit.ly/Free-Webinar-Intra-factory-Transport-System-with-AGVs

Seminar Agenda:
  เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์ (Tools used in simulating scenarios)
  พารามิเตอร์ที่จำเป็นในการจำลอง (Essential parameters for simulation)
  วิธีการออกแบบโมเดลการขนส่งในโรงงาน (Methods for designing transportation models within the factory)
  วิธีการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (How to Finding the shortest route)
วิธีการหาจำนวนรถ AGV ที่เหมาะสม(Determining the optimal number of AGVs)
  ตัวอย่างการใช้งาน (Use Case)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมนานี้
  สามารถเลือกเครื่องมือในการจำลองได้อย่างถูกต้อง (Proper selection of simulation tools)
  รู้วิธีการและเทคนิคการสร้างโมเดล (Understanding Trip and Trick for model creation techniques)
  ได้แนวทาง ที่จะนำไปใช้ตัดสินใจในการลงทุน (Guidance for investment decision-making)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy