Manufacturing Simulation

1793 Views  | 

Manufacturing Simulation

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนานี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอออกมาสู่ท้องตลาดจะต้องมีความน่าสนใจ โดดเด่นและแตกต่างจาก แบรนด์ของคู่แข่ง ซึ่งความท้าทายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกมีคุณสมบัติความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดโพรงอากาศขึ้นภายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ยังไม่ดีเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาสู่การสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือ

ด้วยเหตุนี้เองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องและมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในจำลองกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทในการจำลองและวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความบกพร่องหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตมีคุณภาพ (Quality) ที่สูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผลิตภาพ (Productivity) ในโรงงานอุตสาหกรรมสูงขึ้นอีกด้วย

บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) ขอแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจำลองกระบวนการผลิตที่หลากหลายและเหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. Inspire Cast เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองกระบวนการหล่อโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถจำลองกรรมวิธีการหล่อโลหะได้ครอบคลุมและหลากหลายไม่ว่าจะเป็น กรรมวิธีแบบ High Pressure Die Casting กรรมวิธีแบบ Low Pressure Die Casting และอื่นๆ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบขนาดและตำแหน่งของการไหลของน้ำโลหะเข้าสู่แม่พิมพ์หรืออินเกต (Ingate) ของแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการไหล ความเร็วในการไหล และอุณหภูมิของน้ำโลหะภายในแม่พิมพ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบได้ว่าตำแหน่งที่เกิดรอยเชื่อมประสาน (Weld Lines) จะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใด สามารถตรวจสอบโพรงอากาศที่เกิดขึ้น (Air Trap) ภายในผลิตภัณฑ์จากการหล่อโลหะ และซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการแข็งตัวของโลหะได้อีกด้วย


2. Inspire Mold เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติก ซอฟต์แวร์นี้สามารถจำลองกระบวนการไหลของน้ำพลาสติกภายในแม่พิมพ์ (Filling Simulation) กระบวนการอัดความดันของน้ำพลาสติกภายในแม่พิมพ์ (Packing Simulation) กระบวนการหล่อเย็นของพลาสติก (Cooling Simulation) และกระบวนการหดตัวของพลาสติก (Warpage Simulation) ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการไหล ความเร็วในการไหล และอุณหภูมิของน้ำพลาสติกภายในแม่พิมพ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบได้ว่าตำแหน่งที่เกิดรอยเชื่อมประสาน (Weld Lines) จะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใด และสามารถตรวจสอบโพรงอากาศที่เกิดขึ้น (Air Trap) ภายในผลิตภัณฑ์จากการฉีดพลาสติก สามารถตรวจสอบการเกิดรอยยุบของพลาสติก (Sink Mark) ในขั้นตอนการอัดความดันของน้ำพลาสติก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพลาสติกในขณะทำการหล่อเย็น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการโก่งงอของพลาสติกได้อีกด้วย


3. Inspire Form เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองกระบวนการปั๊มโลหะ ซอฟต์แวร์นี้สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีปั๊มโลหะ (Feasibility) และยังสามารถวิเคราะห์ลำดับการขึ้นรูปในแต่ละกระบวนการผลิต (Tryout) อีกทั้งยังสามารถช่วยผู้ใช้งานออกแบบแผ่นโลหะที่นำมาใช้ในกระบวนการตั้งต้นสำหรับงานปั๊ม (Blank) ได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต เช่น การฉีกขาด (Split) การย่น (Wrinkle) เป็นต้น รวมถึงสามารถตรวจสอบการดีดตัวกลับของวัสดุ (Spring back) ได้อีกด้วย

จากตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้จำลองกระบวนการผลิตข้างต้นจะเห็นว่าเทคโนโลยี Manufacturing Simulation สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานหรือโรงงานสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามที่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราควรนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต แล้วโรงงานของท่านล่ะเหมาะสมกับซอฟต์แวร์ตัวไหน

บทความโดย
ธีระทัศน์ เรืองชัยณรงค์
Senior Application Engineer
ISID South East Asia (Thailand) Co.,Ltd

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy